ศูนย์เครือข่ายบริการเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

HOME NEWS Genomics Services Bioinformatics services Databases and tools
BIOINFORMATICS SERVICES
Agcipher The High Performance Computing Server
Tools list
R-Studio R-Studio online at AgCipher
Blast2GO A bioinformatics platform for high-quality protein function prediction and functional analysis of genomic datasets
 

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรได้ทำการติดตั้งครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ซึ่งทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux CentOS 7 เพื่อบริการการงานวิจัยด้าน Bioinformatics โดยตัว server ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานรวมทั้งโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทาง เช่นงานทางด้าน Next Generation Sequencing ทั้งนี้หากผู้ใช้ต้องการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทางด้านอื่นๆก็สามาราถติดตั้งโปรแกรมเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ผลในงานวิจัยเฉพาะด้านเช่นกัน

Specification:

  • หน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon E7-8880 v3 2.3GHz จำนวน 4 ตัว ประสิทธิภาพรวม 72 computing cores
  • หน่วยความจำหลัก ความจุรวม 1.24 TB
  • ระบบปกป้องการสูญหายของข้อมูลด้วย RAID Controller 6