ศูนย์เครือข่ายบริการเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช

HOME NEWS Genomics Services Bioinformatics services Databases and tools

BReeDServe เป็นหน่วยงานบริการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรม ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย

blog counter